Vedtægter for Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening .

(Opdateret efter den ekstra ordinære generalforsamlingen 3. maj 2018)

Ny opdatering er på vej!

 

 

1. Foreningens navn:

Foreningens navn er ”Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening”.


1.2. Foreningens formål:
A. Foreningens formål er at yde hjælp til medlemmer af Dansk Brygmester Forening - eller ved dennes ophævelse de der var medlemmer deraf - disses efterladte ægtefæller og børn under 18 år.
 
B. At samle medlemmerne af Dansk Brygmester Forening til faglige møder og temadage.

C. At yde tilskud til videreuddannelse for medlemmer af Dansk Brygmester Forening.

D. At yde tilskud til studieophold og studierejser for medlemmer af Dansk Brygmester Forening.


3. Foreningens formue:
A. Foreningen er en fortsættelse af den i 1922 på Dansk Brygmester Forenings stiftelsesdag oprettede “Dansk Brygmester Forenings Alderdomsfond” og overtager ved sin oprettelse alle aktiver og forpligtelser, som tilhørte eller påhvilede Alderdomsfonden.

B. Ethvert nyt medlem af Dansk Brygmester Forening betaler et indskud ved indmeldelsen til Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening. Indskuddets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

C. Endelig kan gaver og legater modtages til anvendelse i overensstemmelse med vedtægterne.


4. Kapitalens anbringelse:
De af Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforenings pengemidler, der holdes til disposition for den daglige drift, vil være at anbringe på konto i anerkendt bank. De øvrige pengemidler vil være at anbringe i værdipapirer efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.

Værdipapirer noteres på navn at tilhøre Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening, ligesom kontiene altid skal lyde på Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforenings navn.

Kassereren, eller under dennes fravær formanden, er berettiget til at hæve af midlerne i banken.

Intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening gæld eller andre forpligtelser.


5. Foreningens medlemmer:
Enhver, der ved Hjælpeforeningens oprettelse var medlem af “Dansk Brygmester Forenings Alderdomsfond”, er også medlem af Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening, så længe vedkommende er medlem af Dansk Brygmester Forening.

Ethvert medlem af Dansk Brygmester Forening optages som medlem, når indskud efter § 3 B er indbetalt.


6. Foreningens ydelser:
Ydelser er kun for ét kalenderår ad gangen, men der er intet til hinder for, at hjælpen kan gives til samme person flere gange efter omstændighederne, så længe vedkommende lever og bestyrelsen godkender ydelsen og tidspunktet for uddelingen.

Blanketter til ansøgning fås ved henvendelse til administrator og tilbagesendes til denne.


7. Foreningens administration:
Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening administreres af Dansk Brygmester Forenings bestyrelse.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet hjælp til at administrere Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening.

Ophører Dansk Brygmester Forening at eksistere, skal den ved ophøret siddende bestyrelse i Dansk Brygmester Forening snarest indkalde til generalforsamling i Danske Brygmester Forenings Hjælpeforening og der forelægge forslag til vedtægtsbestemmelser angående den fremtidige bestyrelse.

Disse bestemmelser vedtages med simpelt flertal af denne generalforsamling, der herefter foretager valg til bestyrelsen.

De interne revisorer, der tillige er kritiske revisorer, har pligt til mindst én gang årligt at revidere Dansk Brygmester Foreningens Hjælpeforenings regnskab samt at konstatere formuens tilstedeværelse.

Den eksterne revision reviderer mindst én gang årligt regnskabet for Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening og konstatere foreningens samlede driftsresultat og balance.


8. Ordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen er Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel til hvert medlem.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde inden udgangen af januar måned.

Samtidig med indkaldelsen skal der gives medlemmerne meddelelse om dagsorden tillige med ordlyden af de eventuelle forslag, der skal behandles.

Så længe Dansk Brygmester Forening består, skal Dansk Brygmester Forenings
Hjælpeforenings generalforsamling afholdes i tilslutning til Dansk Brygmester Forening.

På generalforsamlingen fremlægges det af bestyrelsen i Dansk Brygmester Forening udarbejdede regnskab for Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening i revideret stand til godkendelse.

Generalforsamlingen foretager eventuelt valg af bestyrelse i henhold til § 7 i vedtægterne for Dansk Brygmester Forening.

Bortset fra afstemninger, der ifølge vedtægterne skal foregå skriftligt, sker afstemninger ved håndsoprækning, medmindre medlemmer, der repræsenterer mindst 3 stemmer, kræver skriftlig afstemning.

Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt til et andet medlem.
Sådan fuldmagt skal foreligge skriftligt og være underskrevet og dateret af fuldmagtsgiveren. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten, inden afstemningen finder sted.

Generalforsamlingens forhandlinger indføres i et referat, der underskrives af formanden og dirigenten.


9. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling, skal indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til hvert medlem, kan afholdes når som helst efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 10 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af motiveret dagsorden.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter modtagelse af et sådant forlangende.

 

For ekstraordinære generalforsamlinger gælder samme regler, som for ordinære med hensyn til valg af dirigent, afstemninger og førelse af forhandlingsprotokol.


10. Dirigent:
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål med hensyn til sagernes behandlingsmåde samt afstemningerne og disses resultater, alt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens dagsorden.


11. Revision:
Regnskabsåret er kalenderåret.

Til at revidere det for Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening udarbejdede og af bestyrelsen underskrevne driftsregnskab og balance vælges på hvert års ordinære generalforsamling blandt foreningens medlemmer 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorerne er tillige kritiske revisorer.

Revisorerne og revisorsuppleanten vælges for 3 år ad gangen og må ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening udarbejdede driftsregnskab og balance skal revideres af en statsautoriseret revisor hvert år. Denne person eller firma godkendes af bestyrelsen.


12. Vedtægtsændringer:
Forslag til ændring af vedtægterne samt ophør af Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening behandles på 2 generalforsamlinger.

Samtidig med indkaldelsen til en generalforsamling, hvor sådant forslag ønskes fremsat, skal forslagets ordlyd skriftligt tilstilles medlemmerne.

På den første generalforsamling skal forslaget i den forelagte eller den på generalforsamlingen ændrede form opnå mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt til et andet medlem. Sådan fuldmagt skal foreligge skriftligt og være underskrevet og dateret af fuldmagtsgiveren. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten, inden afstemningen finder sted.

Er der ikke opnået et tilstrækkeligt antal stemmer for forslaget i den forelagte eller ændrede form, er dette bortfaldet.

Opnås der et tilstrækkeligt antal stemmer for forslaget, indkaldes med sædvanligt varsel en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 2 måneder efter den første.

Samtidig med indkaldelsen gives der medlemmerne skriftlig meddelelse om ordlyden af eventuelle ændringer i forslaget.

På den anden generalforsamling sættes forslaget til afstemning uden yderligere ændringer.

Til vedtagelse af det fremsatte forslag kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Der er ved den anden generalforsamling samme adgang til at stemme ved fuldmagt som ved den første.


13. Foreningens ophævelse:
Såfremt Dansk Brygmester Forening ophører at eksistere, fortsætter Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening at arbejde med de til den tid værende medlemmer.

Ophæves Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening, skal dennes formue overgå til et legat eller en forening efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening. Indtægter for renter og udbytte skal fortrinsvis anvendes i overensstemmelse med Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening formål i henhold til § 2.