Vedtægter for Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening .

(Opdateret efter den ekstra ordinære generalforsamlingen 18. marts 2024)

 

 1. Foreningens navn: 

Foreningens navn er “Dansk Brygmester Forening”. 

Foreningens engelske navn er “The Danish Brewers’ Guild”. 

  

 1. Foreningens formål: 

Foreningens formål er at fremme et kollegialt forhold mellem foreningens medlemmer og i det hele taget varetage deres interesser.

 

Foreningens formål søges nået ad følgende veje: 

 

 1. Gennem møder gives der lejlighed til meddelelser og diskussioner om emner af interesse for medlemmerne. 

 

      Bestyrelsen kan arrangere foredrag og konferencer, for hvilke den er bemyndiget til at 
      betale honorarer. 

 

Ved møderne præsenteres nye medlemmer for forsamlingen.  

 

Personer tilknyttet bryggeriindustrien kan sammen med et medlem deltage mod betaling, som gæster ved foreningens sammenkomster efter aftale med bestyrelsen. 

 

 1. At være medlemmerne behjælpelige med information om ledige stillinger. 
   
 2. Fremme  udvikling af uddannelser relateret til bryggeriindustrien.

 

 

 1. Markedsføring af foreningen for at sikre dens fremtid gennem rekruttering af nye                          medlemmer.

 

 1. Gennem de af foreningen administrerede foreninger og legater at yde hjælp i overensstemmelse med statutterne for disse. 

   

 1. Gennem Hjælpeforening at yde hjælp til medlemmer af Dansk Brygmester Forening, disses efterladte ægtefæller og børn under 18 år. 

 

Oplysninger under afsnit F der herved kommer bestyrelsen i hænde om enkelte medlemmer, skal behandles med absolut diskretion

 

 1. Hjælpeforeningen administreres i overensstemmelse med de for denne gældende særlige vedtægter.
   
 2. Gennem samarbejde med foreningens nordiske søsterforeninger, f.eks. om Nordisk Teknisk Møde, med EBC / Brewers’ of Europe, med udenlandske universiteter m.fl..
   

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening.
 

  

3.   Foreningens medlemmer: 

Nye medlemmer af foreningen kan optages efter følgende kriterier: 

 

 1. Personer med adgangsgivende uddannelse, som brygmester, kandidat i bryggerividenskab eller diplombrygger fra Den Skandinaviske Bryggerhøjskole, Københavns Universitet eller lignende uddannelse.

 

 1. Personer beskæftiget i stillinger inden for industrien eller beslægtede brancher, der efter bestyrelsens skøn anses for kvalificerede til optagelse. 

 

      A-medlemmer har mulighed for livsvarigt medlemskab. 
      B-medlemmer skal udtræde, når de ikke længere er tilknyttet branchen.
      Dog kan medlemmer i kategori B, som er pensionerede fra bryggeriindustrien, forblive
      medlemmer.  Bestyrelsen kan beslutte, at B – medlemmer, der er overgået til en stilling
      i en anden industri, kan forblive B – medlem.

 

 1. Kandidatstuderende på Københavns Universitet (KU) eller Danmarks Tekniske Universitet (DTU) tilmeldt kandidatfag på specialiseringen Brewing Science and Technology. Disse medlemmer har ikke stemmeret.

C-medlemmer skal rykke til at blive A-medlemmer eller udtræde, når de er færdiguddannede, dog senest efter 2 år.

 

Medlemmerne er pligtige til at holde foreningen underrettet om ændring af adresse,   telefonnummer,  stilling og e-mailadresse.

  

4.  Optagelse af medlemmer: 

Optagelse af medlemmer sker efter skriftlig ansøgning til bestyrelsen med oplysninger om uddannelse og nuværende stilling. 

 

Optagelse af nye medlemmer finder sted administrativt.
Nye medlemmer præsenteres af bestyrelsen ved det årlige julemøde.

 

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens indstilling udnævnes af generalforsamlingen ved simpel majoritet.   

 

Som æresmedlemmer kan udnævnes personer, der i særlig grad har gjort sig fortjent inden for bryggeriindustrien eller foreningen. Æresmedlemmer er kontingentfri. 

 

5.  Kontingent: 

Kontingent fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling efter bestyrelsens forslag ved simpel majoritet. C-medlemmer er kontingentfri.

 

Et medlem uden stilling eller i trang kan af bestyrelsen midlertidigt fritages for betaling af kontingent.   

 

Betalingen af kontingent erlægges én gang årligt pr. 1. maj.  Dersom et medlem trods gentagen skriftlig henvendelse ikke betaler kontingent inden for en i henvendelsen fastsat frist, betragtes dette som udmeldelse af foreningen. 

 

Ønsker et én gang slettet medlem atter at indtræde i foreningen, sker optagelsen i overensstemmelse med vedtægternes § 3 og 4. 

 

 

 1. Udmeldelse: 

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med 2 måneders varsel til 1. marts. Indbetalt kontingent for et kalenderår tilbagebetales ikke. 

 

 

 1. Ordinær generalforsamling: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes skriftligt ved med mindst 14 dages varsel til hvert medlem. Indkaldelsen udsendes på engelsk.  

 

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 7 dage før datoen for generalforsamlingen. 

Samtidig med indkaldelsen skal der gives medlemmerne meddelelse om dagsorden tillige med ordlyden af de eventuelle forslag, der er indkommet inden indkaldelsen, og som skal behandles, herunder bestyrelsens eventuelle forslag til nyvalg eller genvalg af et bestyrelsesmedlem. 

 

Generalforsamlingen afholdes på engelsk som hovedsprog.

 

Dagsorden skal omfatte: 

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  
  3. Fremlæggelse af det forløbne års reviderede regnskab til godkendelse og fastsættelse af kontingent for det kommende år.  
  4. Evt. forslag fra bestyrelse eller medlemmer.  
  5. Valg af formand i henhold til vedtægternes § 10.  
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægternes § 10.  
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant i henhold til vedtægternes § 11.  
  8. Eventuelt. 

Valg af formand skal ske ved skriftlig afstemning, med mindre der ingen modkandidat er opstillet. 

 

Kræver valg af bestyrelsesmedlemmer afstemning, skal afstemningen foregå skriftligt. 

 

Stemmesedlerne skal for at være gyldige indeholde samme antal navne som antal ledige bestyrelsespladser under valg. 

 

Bortset fra afstemninger, der ifølge vedtægterne skal foregå skriftligt, sker afstemninger ved håndsoprækning, medmindre medlemmer, der repræsenterer mindst 3 stemmer, kræver skriftlig afstemning. 

 

Fraværende medlemmer kan stemme ved fuldmagt til et andet medlem.  

Sådan fuldmagt skal foreligge skriftligt og være underskrevet og dateret af fuldmagtsgiveren. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten, inden afstemningen finder sted. 

 

Generalforsamlingens beslutninger føres til referat, der underskrives af formanden og dirigenten. 

 

Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt fysisk, men bestyrelsen kan vælge at afholde generalforsamlinger digitalt. 

 

 1. Ekstraordinær generalforsamling: 

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages skriftligt varsel til hvert medlem, kan afholdes når som helst efter bestyrelsens beslutning og skal afholdes, når mindst 10 medlemmer skriftligt forlanger det med angivelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter modtagelse af et sådant forlangende. 

 

         For ekstraordinær generalforsamling gælder samme regler, som for den ordinære     

         generalforsamling med hensyn til valg af dirigent, afstemninger og førelse af 

         beslutningsreferat.

 

 

 1. Dirigent: 

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. 

 

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål med hensyn til sagernes behandlingsmåde samt afstemningerne og disses resultater, alt i overensstemmelse med foreningens vedtægter og generalforsamlingens dagsorden. 

 

 

 1. Bestyrelsen: 

Bestyrelsen vælges blandt foreningens medlemmer og består af formanden og op til 6 bestyrelsesmedlemmer. Mindst 2 af de 6 medlemmer tilstræbes at være bosat uden for Hovedstaden. 

 

Formanden vælges på den ordinære generalforsamling for en periode af 3 år og kan genvælges. 

 

De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ligeledes på den ordinære generalforsamling for 3 år ad gangen. Et afgående bestyrelsesmedlem kan genvælges for én periode, men kan derefter først vælges som bestyrelsesmedlem igen på den generalforsamling, der afholdes året efter, og genvælges efter samme regler. 

 

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. 

 

Bestyrelsen kan ved indtrædende vakance supplere sig for tiden til næste ordinære generalforsamling. 

 

Bestyrelsen er bemyndiget til at antage lønnet medhjælp i form af en administrator / direktør  til udførelse af de forskellige arbejder i forbindelse med Dansk Brygmester Forenings daglige drift. Bestyrelsen er ulønnet. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller i dennes fravær næstformanden og 3 andre bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

 

Ved bestyrelsesmøder gør i tilfælde af stemmelighed ved afstemning formandens stemme udslaget. 
 

 

 1. Regnskab og revision:

Regnskabsåret er kalenderåret. 

 

Til at revidere det for foreningen udarbejdede og af bestyrelsen underskrevne driftsregnskab og balance vælges på hvert års ordinære generalforsamling revisor. 
Revisor kan være ekstern og/eller interne.

 

Eventuelle interne revisorer og revisorsuppleanten vælges for 3 år ad gangen og må ikke være medlemmer af bestyrelsen. 

 

 

 1. Foreningens formue: 

De af foreningens pengemidler, der holdes til disposition for den daglige drift, vil være at anbringe på konto i anerkendt pengeinstitut. De øvrige pengemidler vil være at anbringe i værdipapirer efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler. 

 

Værdipapirer noteres på navn at tilhøre Dansk Brygmester Forening, ligesom alle konti altid skal lyde på foreningens navn.

  

Intet værdipapir kan sælges uden formandens, næstformandens og kassererens samlede beslutning. 

 

Kasserer, administrator/direktør og eller under dennes fravær formand er berettiget til at hæve af midlerne i foreningens pengeinstitutter. 

 

Intet bestyrelsesmedlem hæfter personligt for Dansk Brygmester Forenings gæld eller andre forpligtelser. 

 

  

 1. Vedtægtsændringer: 

Forslag til ændring af vedtægterne samt foreningens ophør skal behandles på 2 generalforsamlinger. 

 

Samtidig med indkaldelsen til en generalforsamling, hvor sådant forslag ønskes fremsat, skal forslagets ordlyd skriftligt tilstilles medlemmerne. 

 

På den første generalforsamling skal forslaget i den forelagte eller den på generalforsamlingen ændrede form opnå mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

Fraværende medlemmer kan stemme ved at give en fuldmagt til et andet medlem. Sådan fuldmagt skal foreligge skriftligt og være underskrevet og dateret af fuldmagtsgiveren. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten, inden afstemningen finder sted. 

 

Er der ikke opnået et tilstrækkeligt antal stemmer for forslaget i den forelagte eller ændrede form, er dette bortfaldet. 

 

Opnås der et tilstrækkeligt antal stemmer for forslaget, indkaldes med sædvanligt varsel en ny generalforsamling, der skal afholdes senest 2 måneder efter den første. 

 

Samtidig med indkaldelsen gives der medlemmerne skriftlig meddelelse om ordlyden af eventuelle ændringer i forslaget. 

 

På den anden generalforsamling sættes forslaget til afstemning uden yderligere ændringer. 

Til vedtagelse af det fremsatte forslag kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

Der er ved den anden generalforsamling samme adgang til at stemme ved fuldmagt, som ved den første. 

 

Vedtægterne kan såfremt der måtte være behov for dette, oversættes til engelsk. Den danske version er den gældende. 

 

 

 1. Foreningens ophør: 

Er beslutning om foreningens ophør taget i overensstemmelse med vedtægternes § 13, skal foreningens aktiver og passiver opgøres og aktiveres. Evt. overskud overføres til Dansk Brygmester Forenings Hjælpeforening til anvendelse i overensstemmelse med de for denne gældende vedtægter. 

 

 

 1. Elektronisk kommunikation:

Kommunikation fra foreningen til de enkelte medlemmer sker hovedsageligt elektronisk. Generelle meddelelser vil være tilgængelige for medlemmer på foreningens hjemmeside www.danskbrygmester.dk.

 

Indkaldelse af medlemmer til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, herunder forslag til vedtægtsændringer, tilsendelse af dagsorden, regnskaber samt øvrige generelle oplysninger fra foreningen til medlemmerne, kan således fremsendes af foreningen til medlemmerne elektronisk. Disse dokumenter vil også kunne findes på foreningens hjemmeside.